Algemene voorwaarden voor bergwandeltochten

Betalingsvoorwaarden

  1. Zodra u met een offerte van Schilderavontuur akkoord gegaan bent door een handtekening te plaatsen of een ‘akkoord’ via e-mail te versturen, worden de accommodaties gereserveerd. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn en het vertrek dus gegarandeerd is, ontvangt u een factuur voor de totale reissom. Dit bedrag dient binnen de 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, anders wordt uw reis geannuleerd. Vanwege corona maak ik echter een uitzondering: pas als duidelijk is dat er geen reisrestricties meer gelden voor het betreffende land en de reis ook daadwerkelijk kán doorgaan, krijgt u een factuur. Verplichte vaccinatie en/of verplicht testen vallen niet onder de definitie van ‘reisrestricties’: u bent er zelf verantwoordelijk voor dat u in het land van bestemming toegelaten wordt en de regels van de bestemming respecteert. Uiteraard zal ik u daarbij adviseren.
  2. Indien u een arrangement na de gepubliceerde sluitingsdatum van inschrijving toch nog annuleert, wordt de reissom aan u terugbetaald minus 25% van het totaalbedrag. Indien vóór die periode wordt geannuleerd, zal Schilderavontuur inhouden wat niet kan teruggevorderd worden bij zijn leveranciers. Welke kosten dit betreft zal inzichtelijk gemaakt worden maar doorgaans is dat nul euro. In elk geval zal minimaal het bedrag van € 49 + BTW niet gerestitueerd worden i.v.m. de reeds gedane administratieve handelingen.
  3. Indien Schilderavontuur van oordeel is dat door een veranderde situatie ter plaatse (bijv. natuurramp, overvloedige sneeuwval, pandemie …) het niet meer veilig is dat de geplande tocht doorgaat, wordt in overleg met u naar een alternatief gezocht of de reis geannuleerd. Bij annulering zal Schilderavontuur het door u reeds betaalde bedrag 100% terugbetalen m.u.v. eventuele bedragen die niet teruggevorderd kunnen worden bij zijn leveranciers (zie punt 2 hierboven). Het bedrag kan desgewenst ook overgeheveld worden naar de reis het jaar daarop.

Aansprakelijkheid

  • Wandelen in bergachtig terrein brengt specifieke risico’s met zich mee, die niet altijd door een gids te beïnvloeden zijn. Niet alleen externe factoren (bijv. plotselinge weersomslag), maar ook intrinsieke factoren (eigen aan de deelnemers) zoals zelfoverschatting, slechte conditie of bestaande gezondheidsproblemen kunnen een verhoogd risico inhouden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelingen. Noch Schilderavontuur noch de berg(wandel)gids zullen in geval van calamiteit hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Zij spannen zich in, de klant vooraf zo goed en duidelijk mogelijk in te lichten over de alle aspecten en risico’s van de betreffende tocht en de mogelijke gevolgen ervan.

Begeleiding

  1. Alle tochten staan onder begeleiding van een bergwandelgids. De aanwijzingen van de bergwandelgids zijn door de deelnemers altijd op te volgen.
  2. Een bergwandelgids is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers in zijn/haar groep. De gids mag geen onnodige risico’s nemen en mag ook deelnemers niet aanzetten tot het aangaan van onnodige risico’s.
  3. Om dezelfde reden is de gids gerechtigd om ter plaatse beslissingen te nemen die mogelijk een wijziging betekenen ten opzichte van het oorspronkelijke programma. Zo kan hij/zij de tocht aanpassen of zelfs beëindigen omwille van een veranderende situatie (bijv. plotselinge weersverslechtering, ernstig ongeluk, versperring door steenlawine, enz…).
  4. Dat recht heeft de gids echter ook als blijkt, dat de fysieke gesteldheid van (een van) de deelnemers niet conform is wat redelijkerwijs had kunnen verwacht worden op grond van de beschrijving van de moeilijkheidsgraad van de door Schilderavontuur aangeboden tocht. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal de bergwandelgids ter plekke en in overleg met de groep naar een alternatieve oplossing zoeken.
    Een routewijzigingen of zelfs stopzetting van de tocht waartoe door de bergwandelgids ter plaatse besloten wordt om wat voor reden dan ook, kan nooit recht geven op een gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de betaalde reissom.